algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Renate Breuls, handelend onder de naam Transformundo, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer: 71406549

Artikel 1- Begrippen

De opdrachtgever: de persoon of instantie die aan Transformundo een opdracht verleent tot het verrichten van diensten. De cliёnt of deelnemer: degene die gebruikt maakt van één van de diensten die Transformundo aanbiedt. De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar hoeven niet, dezelfde te zijn.

Artikel 2 – algemeen

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Transformundo.
 2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Transformundo uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Transformundo uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van Transformundo zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Transformundo zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn geldig tot 21 dagen na dagtekening op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen exclusief BTW. Voor enkele diensten voor particuliere opdrachtgevers geldt het bedrag inclusief BTW. Dit staat aangegeven bij bestelling op de site www.renatebreuls.nl.
 4. Transformundo kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4 – totstandkoming en nakoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Transformundo en de opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
 2. Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Transformundo is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
 3. De met Transformundo gesloten overeenkomst leidt voor Transformundo tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doen wij ons best om het gewenste resultaat te bereiken.
 4. Ik ben niet aansprakelijk voor zaken die plaatsvinden als gevolg van mijn coaching of training. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en daden en dienen zelf de verantwoordelijkheid te nemen over hun mentaal, fysiek, emotioneel en geestelijk welzijn en daarmee in te schatten of zij staat zullen zijn om op constructieve wijze voor zichzelf en de andere deelnemers deel te nemen aan mijn programma’s. Bij twijfel hierover dien je voorafgaand aan het traject een persoonlijk gesprek met Renate Breuls te voeren. 
 5. Transformundo is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 6. Transformundo verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.
 7. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Transformundo kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door Transformundo zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden.
 8. Tijdens een programma, opstelling, (andere) groepsactiviteit, of individuele sessie, is Transformundo gerechtigd om de bijeenkomst vroegtijdig te beëindigen wanneer de situatie daar redelijkerwijze om vraagt, dit is ter beoordeling van Transformundo. In een dergelijk geval zal er geen restitutie plaatsvinden van de betaling.

 

Artikel 5 – informatieverstrekking opdrachtgever

 1. De opdrachtgever of cliёnt/deelnemer is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door Transformundo worden gevraagd. Transformundo zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan Transformundo doorgegeven te worden. Transformundo is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

 

Artikel 6 – beëindigen overeenkomst

 1. Transformundo heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze algemene voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van een aanmaning alsnog nakomt.
 2. Is de opdrachtgever of cliёnt/deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever/cliënt/deelnemer.
 3. Indien Transformundo de overeenkomst opzegt krachtens de hiervoor in lid 1 en 2 genoemde redenen, is Transformundo niet verplicht een schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 7 – betaling

1. Betalingen van diensten worden voorafgaand aan de coaching, training of andere groepen voldaan, pas na betaling        zal de coaching, opstellingen, groepen en andere diensten van start gaan.

2. Ook als je met een kortingsaanbieding wilt deelnemen aan een workshop of training, dan dient het geld voor de in de  aanbieding genoemde datum overgemaakt te zijn en op de rekening van Transformundo te staan. Anders geldt de aanbieding niet meer.

3. Indien overeengekomen is dat het bedrag in delen mag worden betaald, dan dient dit te worden gedaan binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door Transformundo aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

4. Als je als opdrachtgever je (betalings)verplichtingen niet nakomt, binnen de geldende betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval kan Transformundo besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever of cliёnt/deelnemer op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Transformundo zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen.

5. Wanneer de cliёnt/opdrachtgever (ongeacht de reden) geen gebruik maakt van persoonlijke begeleidingssessies/ (delen van) programma’s, trainingen, reizen en/of andere activiteiten die onderdeel uitmaken van de overeenkomst, vindt geen restitutie van de betaling plaats.

6. Bij betaling door een bedrijf, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.

7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

8. Ook als één van ons in surseance komt of failliet wordt verklaard, kan de andere partij de overeenkomst opzeggen.

9. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten-)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 8: Door Transformundo georganiseerde groepsactiviteiten.

 1. Indien er voor een activiteit minder dan vijf aanmeldingen zijn, is Transformundo gerechtigd om een geplande activiteit te annuleren, tenzij anders is aangegeven bij de aanmelding.
 2. Transformundo beslist uiterlijk drie dagen voor de geplande startdatum over het al dan niet laten doorgaan van een activiteit. Indien een activiteit geen doorgang vindt, dan blijft het reeds betaalde bedrag staan en wordt een nieuwe optie tot deelname of een vervangende activiteit aangeboden. Ziet de client of opdrachtgever binnen twee weken na datum van aankoop van de groepsactiviteit, training, opstelling, of coaching hiervan af, dan dient de cliënt, deelnemer of opdrachtgever dit binnen de wettelijke termijn van twee weken kenbaar te maken. In dat geval worden de reeds betaalde kosten binnen 30 dagen gerestitueerd. Aanvragen tot restitutie na deze twee weken worden niet in behandeling genomen.
 3. Een training of workshop of deelname aan een opstellingendag kan tot 10 dagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd dit dient per mail te worden gedaan. Daarna is het gehele bedrag verschuldigd. Het is ook een mogelijkheid om zelf zorg te dragen voor een vervanger.
 4. Bij schriftelijke annulering minder dan 10 dagen voor de start van een activiteit of nadat de activiteit is gestart, is de deelnemer de volledige prijs verschuldigd, tenzij anders is aangegeven bij de aanmelding. Het is dan nog wel mogelijk iemand anders in jouw plaats deel te laten nemen, dit louter en alleen na overleg met Renate Breuls van Transformundo. Transformundo behoudt zich het recht voor een (vervangende) deelnemer niet toe te laten op basis van professionele en intuïtieve inschattingen dat deze persoon niet er toe in staat geacht wordt proces te dragen en niet in staat zou kunnen zijn de training voor meerwaarde voor zichzelf en/of de andere deelnemers te volgen. 
 5. Indien Transformundo de geplande data/datum van een activiteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos en schriftelijk binnen twee weken te annuleren.
 6. De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te dragen, waarbij de oorspronkelijke en vervangende deelnemer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het verschuldigde bedrag.

 

Artikel 9 – beroepsgeheim

Transformundo hanteert een beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim houdt in dat aan derden alleen informatie mag worden verstrekt met schriftelijke toestemming van de cliёnt. Hier mag slechts in uiterste noodgevallen van worden afgeweken als blijkt dat een levensbelang wordt bedreigd: de cliёnt vormt een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving.

Artikel 10 – verhindering

 1. Wanneer de cliёnt verhinderd is om te verschijnen op een individuele sessie, heeft de cliёnt de mogelijkheid om de afspraak schrikkelijk of telefonisch af te zeggen. Hieronder staat vermeld wat de afspraken hiervoor zijn.
 2. Bij het afzeggen heeft de cliёnt de mogelijkheid de afspraak in overleg met Transformundo te verzetten naar een ander tijdstip.  Het is daarbij van belang dat de cliënt zich er van verzekerd en checkt dat Transformundo/Renate Breuls, de afzegging echt ook bereikt. Persoonlijk contact heeft daarom boven alles de voorkeur. 
 3. Indien er sprake is van ziekte of overmacht gedurende een lopend persoonlijk begeleidingstraject, dan is het éénmalig mogelijk om het begeleidingstraject stop te zetten en de overige sessies van het begeleidingstraject op een later tijdstip in te halen. Restitutie van het betaalde bedrag vindt niet plaats. In overleg met Transformundo zal het begeleidingstraject op een later tijdstip worden hervat. Dit dient te gebeuren binnen een jaar na het tijdelijk staken van het begeleiding traject, tenzij anders is afgesproken.
 1. Bij niet tijdig annuleren van een individuele begeleidingsafspraak, of niet verschijnen van de cliёnt, zijn de volledige kosten van de sessie verschuldigd.

5. Annuleren van een begeleidingssessie doe je per e-mail of als het erg kort dag is per telefoon of What’s app.

6. Bij overmacht gaan we samen kijken hoe we het oplossen, maar dit zijn de uitgangspunten.

       Voor coaching gelden de volgende termijnen voor het afzeggen van een afspraak:

a. Afzeggen tot 5 werkdagen voor de coach afspraak: geen kosten

b. Afzeggen tot 2 werkdagen voor de afspraak: de kosten van een half uur coaching.

c. Afzeggen binnen 2 werkdagen voor de afspraak: de kosten van 1,5 uur coaching

 

6. Bij trainingen waarbij gezamenlijk de data worden bepaald gelden de volgende termijnen:

a. Annulering tot 6 weken voor aanvang: 50% van de kosten

b. Annulering tot 4 weken voor aanvang: 75% van de kosten

c. Annulering binnen 4 weken voor aanvang: 100% van de kosten

 

7. Bij open trainingen gelden de volgende termijnen:

a. Annulering 8 weken voor aanvang: geen kosten

b. Annulering tot 6 weken voor aanvang: 50% van de kosten

c. Annulering tot 4 weken voor aanvang: 75% van de kosten

d. Annulering binnen 4 weken voor aanvang: 100% van de kosten 

 

 8. Bij In-Company trainingen en halfjaar, of jaarprogramma’s en reizen gelden de volgende termijnen:

a. Annulering tot 6 weken voor aanvang: 10% van de offerteprijs

b. Annulering tot 4 weken voor aanvang: 50% van de offerteprijs

c. Annulering binnen 4 weken voor aanvang: 75% van de offerteprijs

d. Aanpassen van het aantal deelnemers kan tot 5 dagen van tevoren

9. Bij e-coaching kun je voorafgaand aan de ingang van de eerstvolgende maandtermijn opzeggen.

10. Transformundo behoudt zich te allen tijde het recht voor om een programma bij onvoldoende deelnemers, overmacht   of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden te annuleren als dat echt niet anders kan. Waar mogelijk zal Transformundo een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan Transformundo programma’s en individuele bijeenkomsten verplaatsen. Dit geeft Transformundo uiterlijk 24 uur van tevoren door. Transformundo streeft er naar om geplande afspraken te allen tijde door te laten gaan. Indien door overmacht een afspraak geen doorgang kan vinden, is Transformundo hiervoor jegens opdrachtgever niet aansprakelijk. Transformundo zal indien mogelijk zorg dragen voor een nieuwe afspraak of inhaalmogelijkheid van de training of ander groepsaanbod.

11. In geval van annulering of verplaatsing, doet Transformundo daarvan zo spoedig mogelijk mededeling. Wanneer een deelnemer een traject, reis of programma wil onderbreken en bijvoorbeeld in een volgende editie zijn ontwikkelingstraject wil voltooien, betaalt de deelnemer eerst de volledige programmakosten. Een programma onderbreken en vervolgen in een volgende groep is alleen in overleg mogelijk.

12. Je kan de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de annulering of verplaatsing betrekking heeft, opzeggen indien nakoming op een door Transformundo eventueel voorgestelde alternatieve datum, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van jou kan worden gevergd.

13. Voor door Transformundo in verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijf je de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing als hier bedoeld, kun je nimmer aanspraak maken op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie van de overeengekomen prijs.

Artikel 11 – aansprakelijkheid, risico en vrijwaring

 1. Transformundo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ontstaan als gevolg van een aan Transformundo toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Indien Transformundo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van de verstrekte opdracht.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Transformundo, derden die voor haar werken of andere deelnemers van de groepsactiviteit.
 3. Trainingen en persoonlijke begeleidingsessies of -opstellingen en ook inspiratie- of bezinningsreizen worden deels gedaan in natuurgebieden en soms in andere landen. De opdrachtgever/deelnemer/cliënt is zich ervan bewust dat het verblijf in de natuur en ‘onderweg en op reis zijn’ risico’s met zich mee kan brengen. Eventuele risico’s hiervoor, zoals onverwachte weersomstandigheden en de gevolgen daarvan of de aanwezigheid en het gedrag van dieren of de elementen, andere weggebruikers en passanten komen voor eigen risico van de opdrachtgever/ cliёnt/deelnemer.
 4. De cliënt/deelnemer is een uniek individu en is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen welzijn en besluiten. Transformundo sluit dan ook iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval, ontstaan door of tijdens een programma, training, sessie of andere aangeboden activiteit. Transformundo aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de cliënt/deelnemer of voor schade aan zaken die eigendom zijn van de deelnemer/cliënt of derden, voor zover regels van dwingend recht zich hier niet tegen verzetten.

 

Artikel 12 – klachtenregeling

Eventuele klachten over door Transformundo geleverde diensten dienen binnen 8 dagen schriftelijk en gemotiveerd aan Transformundo kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 13 – slotbepaling

 1. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, zullen Transformundo en de opdrachtgever in overleg nieuwe bepalingen overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst tussen Transformundo en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Transformundo van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 

Amersfoort juli 2023. 1.2

error: Content is protected !!